ज्यू धर्मातील प्रथनास्थळाला सिनॅगॉग असे म्हणतात

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार