महाराष्ट्र राज्याच्या दक्षिण सीमेलगत कर्नाटक हे राज्य आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार