महाराष्ट्र राज्याचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ३ लक्ष ७ हजार ७१३ चौरस किलोमीटर इतके आहे

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार