क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारतातील मध्यप्रदेश हे दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार