महाराष्ट्र राज्यात पहिली राष्ट्रपती राजवट १७ फेब्रुवारी १९८० पासून ते ८ जुन १९८० पर्यंत लागू होती .

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

17 thoughts on “महाराष्ट्र राज्यात पहिली राष्ट्रपती राजवट कधी लागू झाली होती ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *