आयताचे क्षेत्रफळ =लांबी x रुंदी

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

139 thoughts on “आयताचे क्षेत्रफळ काय आहे?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.