पंचमहाव्रते खालीलप्रमाणे आहेत-

१) अहिंसा

२) सत्य

३) अस्तेय

४) अपरिग्रह

५) ब्रम्हचर्य

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.