१) सम्यक दर्शन

२) सम्यक ज्ञान

३) सम्यक चरित्र

ही त्रिरत्ने आहेत

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.