यजुर्वेद या वेदामध्ये यज्ञात म्हटले जाणारे मंत्र आहेत.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.