वेद वाङ्मयावर आधारलेली संस्कृती म्हणजे वैदिक संस्कृती होय.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

146 thoughts on “वैदिक संस्कृती म्हणजे काय?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.