भूर्ज वृक्षाच्या सालीपासून बनवलेल्या पत्रास भूर्जपत्र असे म्हणतात.याचा वापर हडप्पा संस्कृतीमध्ये लिखाण करण्यासाठी होत होता. भूर्जवृक्ष हे काश्मीर मध्ये आढळतात.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.