तापी नदीला एकूण १४ उपनद्या आहेत .त्यातील उजव्या बाजूला ४ आणि डाव्या बाजूला १० उपनद्या आहेत.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.