तापी नदीला एकूण १४ उपनद्या आहेत . त्यापैकी उजव्या किनाऱ्याला ४ उपनद्या येऊन मिळतात .

१) वाकी

2) गोमाई

३) अरुणावती

४) अनेर

तसेच डाव्या किनाऱ्यावर एकूण १० उपनद्या येऊन मिळतात त्या खालीलप्रमाणे

१) नसू

२) अरुणावती

३) बुराय

४) पांझरा

५) बोरी

६) गिरणा

७) वाघूर

८) पूर्णा

९) मोना

१०) सिपना

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

19 thoughts on “तापी नदीच्या उपनद्या कोणत्या आहेत?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *