भीमाशंकर हे ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्यात असून पुणे या जिल्यातील खेड या तालुक्यात आहे . हे बारा ज्योतिर्लिंगां पैकी सहावे ज्योतिर्लिंग आहे .

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.