इ. स १९२१ मध्ये पंजाबमधील रावी नदीच्या काठी हडप्पा येथे उत्खनन प्रथम सुरू झाले म्हणून या संस्कृतीला हडप्पा संस्कृती असे नाव पडले. या संस्कृतीला सिंधू संस्कृती या नावाने सुद्धा ओळखले जाते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.