इतिहासाची साधने तीन प्रकारची आहेत

१) भौतिक साधने

२) लिखित साधने

३) मौखिक साधने

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.