लक्षद्वीप हा भारतीय बेटांचा समूह अरबी समुद्रात आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.