एक चा पाढा कसा लिहतात ?
१ X १ = १ एक गुणिले एक = एक एक एके एक
१ X २ = २ दोन गुणिले एक = दोन एक दुणे दोन
१ X ३ = ३ तीन गुणिले एक = तीन एक त्रिक तीन
१ X ४ = ४ चार गुणिले एक = चार एक चोक चार
१ X ५ = ५ पाच गुणिले एक = पाच एक पंचे पाच
१ X ६ = ६ सहा गुणिले एक = सहा एक सक सहा
१ X ७ = ७ सात गुणिले एक = सात एक साते सात
१ X ८ = ८ आठ गुणिले एक = आठ एक आठे आठ
१ X ९ = ९ नऊ गुणिले एक = नऊ एक नवे नऊ
१ X १० = १० दहा गुणिले एक = दहा एक दाहे दहा

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.