वर्तुळाचे क्षेत्रफळ हे खालीलप्रमाणे आहे

वर्तुळाचे क्षेत्रफळ =  π × (त्रिज्या)2

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.