यवतमाळ जिल्ह्यात एकूण १६ तालुके आहेत.
यवतमाळ जिल्ह्यातील तालुक्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत
१) यवतमाळ
२) दिग्रस
३) राळेगाव
४) बाभूळगाव
५) उमरखेड
६) कळंब
७) आर्णी
८) महागाव
९) वणी
१०) दारव्हा
११) केळापूर
१२) मारेगाव
१३) नेर
१४) झरी जामणी
१५) पुसद
१६) घाटंजी

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

393 thoughts on “यवतमाळ जिल्ह्यातील तालुक्यांची नावे काय आहेत ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.