यवतमाळ जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ सुमारे १३५८२ चौ.कि.मी. इतके आहे

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

277 thoughts on “यवतमाळ जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ किती आहे ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.