यवतमाळ तालुक्याचे क्षेत्रफळ एकूण ११३७ चौ.कि.मीआहे

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

18 thoughts on “यवतमाळ तालुक्याचे क्षेत्रफळ किती आहे?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *