जळगांव हा तालुका महाराष्ट्र राज्यातील जळगांव या जिल्ह्यातील आहेत . या तालुक्यात एकुण ८७ गांवे समाविष्ट आहेत

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.