एरंडोल हा महाराष्ट्र राज्यातील जळगांव या जिल्ह्यातील तालुका आहे. या तालुक्यात एकूण ६५ गांवे समाविष्ट आहेत.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.