भडगाव हा तालुका महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यात आहे. या तालुक्यात संपूर्ण ५९ गांवे वसलेली आहेत.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.