प्रसिध्द इतिहासकार डॉ.पांडुरंग सखाराम पिसुरर्लेकर यांचा जन्म ३० मे १८९४ रोजी झाला होता.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.