संस्कृत भाषेत ऐकूण तेरा स्वर आहेत

यात पाच र्हस्व स्वर आहेत

आणि आठ दीर्घ स्वर आहेत

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.