संस्कृत भाषेत ऐकूण तेहतीस(३३) व्यंजने आहेत

यात कठोर , मृदू, मृदु अनुनासिक, मृदु अंतस्थ ,कठोर उष्म , मृदु महाप्राण अश्या प्रकारात हे विभागले जातात

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.