भारत देश 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झाला. स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू हे स्वतंत्र भारताचे पंतप्रधान होते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.